Abstrakta přednášek

 


14. ročník, květen 2015 (zpět na seznam abstrakt)

Spolupráce alergologa s jinými odbornostmi
MUDr. Bronislava Novotná, PhD.
Alergologie, interní gastroenterologická klinika MU, FN Brno

První Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli již ve svém logu uvedlo pojetí celé konference, která přestavuje alergii a astma z různých pohledů. Toto pojetí se prolínalo všemi dosavadními ročníky, protože alergolog a klinický imunolog široce spolupracuje s kolegy z jiných odborností z mnoha pohledů. Z pohledu diferenciálně-diagnostického, z pohledu řešení komorbidit, řešení souběžně probíhajících chorob daného pacienta, lékových interakcí, v péči o gravidní pacientky, při přípravě pacientů k operacím, nebo jiným diagnosticko- terapeutickým výkonům. K podpoře chronicky nemocných pacientů spolupracuje s psychology a psychiatry. Pokud řeší problém špatného dechového vzoru (hyperventilace), snížené síly dech svalů, blokád hrudní páteře atd. spolupracuje také s kolegy z rehabilitace. Klinického farmakologa potřebuje alergolog čím dál více pro možné lékové interakce u pacientů s polymorbiditami.

Spolupráce se odvíjí např. od příznaků se kterými pacient přichází. KAŠEL bude tedy řešit pneumolog ( k vyloučení astmatu typu kašle, CHOPNu, intersticiálního plicního procesu, tumorů atd..), ale také ORL odborník u chronické rhinosinusitis a gastronetrolog k vyloučení gastroezofageálního refluxu (GERu) a extraezofageálního refluxu (EERu). DUŠNOST mimo pneumologa a kolegy z funkční diagnostiky k vyloučení hyperventilace, snížené síly dechových svalů, bude vyšetřovat kardiolog a také ortoped (blokády Th páteře). A tak bychom mohli uvádět další příznaky jednotlivých alergických onemocnění a další odborníky, kteří by je pomáhali řešit.

Pro praktickou potřebu můžeme provést souhrn spolupráce podle jednotlivých odborností.

ORL odborník vyšetřuje pacienta s kašlem (k vyloučení chronické rhinosinusitis, ale i GER a EER a u dětí k vyloučení aspirace cizího tělesa). Dále řeší pacienty s chronickou rýmou (u rhinosinusis s nosní polypózou, medikamentozní rýmou z nadužívání alfa- mimetik, hormonální rýmou (v těhotenství) a u dětí k vyloučení adenoidní vegetace.

Pneumolog vč. kolega z funkční diagnostiky vyloučí astma typu kašle, CHOPN, intersticiální plicní proces, tumor u pacienta s kašlem a dušností. Diagnostikuje i vzácnější choroby jako je TBC, aspergilóza,plicní formy vaskulitid aj.

Gastroenterolog vyšetří GER nebo EER u pacientů s kašlem i dušností a vyloučí nespecifický střevní zánět, dráždivý tračník a jiná onemocnění gastrointestinálního traktu u pacientů s opakovanými bolestmi břicha a průjmy v rámci dif dg. Dále pomůže diagnostikovat celiakii, pokud je podezření z klinického průběhu nebo laboratorního vyšetření (pozitivita transglutaminázy).

Dermatolog provede kožní biopsii k vyloučení kožní formy vaskulitidy, psoriázy, lupu erythematodu u pacientů s převážně polékovými reakcemi. Jeho místo je také v určení typu exantému u pacientů s polékovými reakcemi, protože podle toho se řídí podávání léků nezbytně nutných metodou indukce lékové tolerance (dříve desenzitizace). V dětském věku pomáhá suspektní polékovou reakci odlišit od běžných infekčních exantémových reakcí. V ČR je léčba atopické dermatitidy zcela v rukou dermatologů, neboť preskripce exteren s topickými kortikosteroidy je omezena na jejich odbornost. Alergolog přispívá ke zjištění (zvl. v dětském věku) alergické příčiny.

Internista upraví léčbu hypertenze a poruch srdečního rytmu u pacientů s astmatem a anafylaxí s vyloučením ACE inhibitorů a beta-blokátorů, dále vyloučí kardiální příčinu dušnosti, u dětí vrozenou srdeční vadu.

Psycholog a psychiatr pomáhá zvládat stavy úzkosti, deprese a neurózy u pacientů s chronickým onemocněním (těžké astma, anafylaxe na hmyz, mnohočetná alergie na léky a na potraviny).

Gynekolog a porodník spolupracuje v péči o gravidní ženy s alergickým onemocněním vč. astmatu. V poslední době se zvyšuje počet žen na hormonální léčbě v řešení potíží s početím (hormonální cykly před a po IVF (in vitro fertilizaci). Alergolog (astmatolog) vybaví ženu písemným doporučením před porodem.

Ostatní odborníci pokud léčí alergické pacienty využívají alergology v přípravách na plánované operace a diagnostické výkony (lékové hypersenzitivity, příprava těžkého astmatika k výkonu atd.).

Praktičtí lékaři mají nezastupitelnou roli ve spolupráci s alergologem, protože nejlépe znají pacienta a jeho rodinné zázemí. Vedou dokumentaci o všech onemocněních a jejich léčbě, kterými pacient trpí. Mohou být nápomocni v doplnění anamnézy průběhu alergických zvl. těch život ohrožující (u anafylaktického šoku poskytnou údaje o názvu léku a klinickém průběhu nežádoucí reakce).

Spolupráce s lékaři z jiných odborností přispívá ke kvalitnímu vyšetření a léčbě našich pacientů podle zjištěné příčiny.

zpět na seznam abstrakt